Ochrona danych

1. Ochrona danych

Informacje ogólne

Poniższe wskazówki zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie informacje, dzięki którym można zidentyfikować Cię osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które jest wymienione poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez operatora witryny. Dane kontaktowe tego operatora znajdziesz w sekcji „Informacje o odpowiedzialnej instytucji” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane w jednym celu – gdy je nam przekazujesz. Może to obejmować dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym. Inne dane są zbierane automatycznie lub po Twojej zgody podczas odwiedzania witryny za pomocą naszych systemów informatycznych. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzenia strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezproblemowego udostępniania witryny. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Twojego zachowania jako użytkownika.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych?

Masz prawo w dowolnym momencie bezpłatnie uzyskać informacje o źródle, odbiorcach i celu przetwarzania Twoich przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do poprawiania lub usuwania tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w dowolnym momencie wycofać na przyszłość. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat oraz w przypadku innych pytań dotyczących ochrony danych, możesz w każdej chwili się z nami skontaktować.

Narzędzia analizy i narzędzia dostarczone przez strony trzecie

Podczas odwiedzania tej witryny Twój sposób przeglądania stron może być analizowany statystycznie. Dzieje się to głównie za pomocą tzw. analizy programów. Dokładne informacje na temat tych programów znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Ogólne informacje i obowiązkowe informacje Ochrona danych

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i przetwarzamy je zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności. Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają Twoją osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jakim celu ich używamy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się odbywa. Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. w komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może wiązać się z ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o odpowiedzialnej instytucji

Odpowiedzialną instytucją za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

deutsch-polnische Projektagentur
Rechenzentrum
Dortustr. 46
14467 Poczdam
Telefon: 0049 (0)331 588 55 007
Adres e-mail: post@sternenmarkt-potsdam.de

Odpowiedzialna instytucja to osoba fizyczna lub prawna, która decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imion, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

Jeśli w niniejszej polityce prywatności nie podano szczególnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostają u nas do czasu zakończenia celu przetwarzania danych. Jeśli składasz uzasadniony wniosek o usunięcie lub wycofujesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, o ile nie mamy innych prawnie uzasadnionych powodów do przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z przepisów podatkowych lub handlowych); w ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeśli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym (np. za pomocą identyfikacji urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Jeśli Twoje dane są potrzebne do wykonania umowy lub działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzamy również Twoje dane, jeśli jest to wymagane do spełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O odpowiednich podstawach prawnych przetwarzania danych w konkretnych przypadkach informuje w dalszych akapitach niniejsza polityka prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności współpracujemy z różnymi zewnętrznymi podmiotami. Często konieczne jest przekazywanie danych osobowych tym zewnętrznym podmiotom. Przekazujemy dane osobowe do zewnętrznych podmiotów tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, gdy jesteśmy prawnie do tego zobowiązani (np. przekazanie danych organom podatkowym), gdy mamy uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przekazywaniu danych lub gdy inna podstawa prawna zezwala na przekazanie danych. W przypadku korzystania z usług podmiotów przetwarzających na zlecenie przekazujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzanie na zlecenie. W przypadku wspólnego przetwarzania zostanie zawarta umowa o wspólnym przetwarzaniu.

Odwiedzenie wycofania zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą. Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną już zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu w szczególnych przypadkach oraz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH MA MIEJSCE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO DO SPRZECIWU ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ SZCZEGÓLNA SYTUACJĘ, CHYBA ŻE PRZETWARZANIE OPARTE JEST NA TYCH POSTANOWIENIACH. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH ZNAJDUJESZ W TEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH OSOBISTYCH DANYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY MOGLI WYKAŻYWAĆ WAŻNE, OBRONNE PODSTAWY DLA PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWYŻSZAJĄ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DO USTALENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSPRAW (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO). JEŚLI TWOJE OSOBISTE DANE PRZETWARZANE SĄ W CELU BEZPOŚREDNIEGO MARKETINGU, MASZ PRAWO DO SPRZECIWU W DOWOLNYM MOMENCIE WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH OSOBISTYCH DANYCH W CELU TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, JEŚLI JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM. JEŚLI SIĘ SPRZECIWISZ, TWOJE OSOBISTE DANE NIE BĘDĄ JUŻ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEGO MARKETINGU (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zwłaszcza w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi nie narusza innych środków odwoławczych administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, w powszechnym formacie czytelnym dla maszyn, zarówno dla siebie, jak i dla innej osoby trzeciej. W przypadku żądania przesyłania danych bezpośrednio do innego administratora, dokonujemy tego tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Informacja, poprawa i usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz zawsze prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich źródła i odbiorców, celu przetwarzania danych oraz, w miarę potrzeby, do poprawiania lub usuwania tych danych. W związku z tym oraz w przypadku innych pytań dotyczących danych osobowych możesz się z nami w dowolnym momencie skontaktować.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz się z nami w dowolnym momencie skontaktować. Prawo do ograniczenia przetwarzania występuje w następujących przypadkach: • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. W trakcie tej weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest/zostało przeprowadzone w sposób nielegalny, możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia. • Jeśli Twoje dane osobowe przestają być nam potrzebne, ale nadal są Ci potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia. • Jeśli złożyłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, konieczne jest dokonanie oceny równowagi między Twoimi a naszymi interesami. Dopóki nie zostanie ustalone, które interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, te dane – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane jedynie za Twoją zgodą lub w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL/TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL/TLS ze względów bezpieczeństwa i ochrony poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony. Możesz poznać, że połączenie jest szyfrowane, gdy pasek adresu w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://” i pojawia się symbol zamka w pasku przeglądarki. Gdy jest aktywowane szyfrowanie SSL/TLS, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

3. Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. „pliki cookies”. Pliki cookies to niewielkie paczki danych, które nie szkodzą Twojemu urządzeniu końcowemu. Mogą być one przechowywane na Twoim urządzeniu tymczasowo przez czas trwania sesji (pliki cookies sesyjne) lub trwale (pliki cookies stałe). Pliki cookies sesyjne są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Pliki cookies stałe pozostają na Twoim urządzeniu, aż samodzielnie je usuniesz lub automatyczne usunięcie nastąpi za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pliki cookies mogą pochodzić od nas (pliki cookies pierwszej strony) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookies stron trzecich). Pliki cookies stron trzecich umożliwiają integrację określonych usług firm zewnętrznych na stronach internetowych (np. pliki cookies do obsługi usług płatniczych). Pliki cookies pełnią różne funkcje. Wiele z nich jest technicznie koniecznych, ponieważ pewne funkcje strony internetowej nie działałyby poprawnie bez nich (np. funkcja koszyka lub odtwarzania filmów). Inne pliki cookies mogą być używane do analizy zachowań użytkowników lub w celach reklamowych. Pliki cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, dostarczenia pewnych przez Ciebie żądanych funkcji (np. funkcji koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookies do pomiaru publiczności), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że wskazano inny podstawowy przepis prawa. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookies w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zostało zapytane o zgodę na przechowywanie plików cookies i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Możesz dostosować ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienia o ustawianiu plików cookies i zezwalać na ich ustawienie tylko w pojedynczych przypadkach, odrzucać akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub wyłączać automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej. Jakie pliki cookies i usługi są używane na tej stronie internetowej, dowiesz się z niniejszej polityki prywatności.

Zgoda z Usercentrics

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię zgody od Usercentrics w celu uzyskania zgody na przechowywanie określonych plików cookies na Twoim urządzeniu lub na korzystanie z określonych technologii i dokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (dalej nazywany „Usercentrics”). Przy wejściu na naszą stronę internetową przekazywane są następujące dane osobowe do Usercentrics: • Twoje zgody lub wycofanie zgody • Twój adres IP • Informacje o Twojej przeglądarce • Informacje o Twoim urządzeniu • Czas Twojej wizyty na stronie internetowej • Geolokalizacja

Usercentrics przechowuje również plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przyporządkować udzielone zgody lub ich wycofanie. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane, aż zażądasz ich usunięcia, samodzielnie usuniesz plik cookie Usercentrics lub przestanie istnieć cel przechowywania danych. Obowiązujące prawnie obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone. Banner Usercentrics na tej stronie internetowej został skonfigurowany za pomocą eRecht24. Możesz to rozpoznać po tym, że w banerze pojawia się logo eRecht24. Aby odtworzyć logo eRecht24 w banerze, nawiązywane jest połączenie z serwerem obrazów eRecht24. W ramach tego procesu przekazywany jest również adres IP, który jest jednak przechowywany w formie anonimowej w dziennikach serwera. Serwer obrazów eRecht24 znajduje się w Niemczech u niemieckiego dostawcy. Sam baner dostarcza wyłącznie Usercentrics. Zastosowanie Usercentrics ma na celu uzyskanie prawnie wymaganych zgód na korzystanie z określonych technologii. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie na zlecenie

Podpisaliśmy umowę przetwarzania na zlecenie (AVV) dotyczącą korzystania z usługi wymienionej powyżej. Jest to wymagana prawnie umowa zapewniająca, że dane osobowe naszych użytkowników strony internetowej są przetwarzane zgodnie z naszymi wytycznymi i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przesyła automatycznie do nas. Są to: • Rodzaj przeglądarki i wersja przeglądarki • Używany system operacyjny • Adres URL strony odsyłającej (Referrer URL) • Nazwa hosta komputera żądającego dostępu • Czas żądania serwera • Adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest przeprowadzane. Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony internetowej – do tego celu potrzebne są pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wysyłasz nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane wprowadzone w formularzu wraz z danymi kontaktowymi, które podałeś, są przechowywane i przetwarzane w celu obsługi zapytania oraz w przypadku pytań dodatkowych. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje zapytanie ma związek z zawarciem umowy lub jest konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznej obsłudze skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona przeprowadzona; zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie wycofasz zgody na ich przechowywanie lub nie przestanie istnieć cel przechowywania danych (np. po zakończeniu obsługi zapytania). Obowiązujące przepisy prawne – zwłaszcza okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię, zapytanie) jest przechowywane i przetwarzane w celu obsługi Twojego zapytania i w przypadku pytań dodatkowych. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje zapytanie ma związek z zawarciem umowy lub jest konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznej obsłudze skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona przeprowadzona; zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Dane, które przesyłasz nam w zapytaniu za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie wycofasz zgody na ich przechowywanie lub nie przestanie istnieć cel przechowywania danych (np. po zakończeniu obsługi zapytania). Obowiązujące przepisy prawne – zwłaszcza okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Wtyczki i narzędzia Google Fonts (hostowanie lokalne)

Ta strona wykorzystuje tzw. Google Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek, dostarczanych przez firmę Google. Google Fonts są zainstalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google. Dodatkowe informacje na temat Google Fonts znajdziesz pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

5. Handel elektroniczny i dostawcy płatności

Przetwarzanie danych klientów i danych umownych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane umowne w celu nawiązania, treściowego kształtowania i zmiany naszych relacji umownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowania) zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub dokonanie rozliczenia. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zebrane dane klientów są usuwane po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu relacji handlowych i upływie ewentualnych obowiązujących okresów przechowywania wynikających z prawa. Okresy przechowywania wynikające z przepisów prawa pozostają nienaruszone.