Regulamin udziału

w »Sternenmarkt 2024« w Poczdamie

Warunki ogólne

 1. O udzialedecyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty za powierzchnię na podstawie wystawionej faktury w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia.
 2. Deutsch-polnische Projektagentur zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Sternenmarkt bez podania przyczyny.
 3. Wynajęta powierzchnia przeznaczona jest wyłącznie dla Wystawcy. Nie ma możliwości podnajmu powierzchni innym wystawcom bez zgody organizatora. Wystawca gwarantuje, że oferowane na stanowisku produkty i asortyment (zgodnie ze zgłoszeniem) zostały wyprodukowane w Polsce lub przez polskich/polonijnych rzemieślników.
 4. Każdy towar przeznaczony do sprzedaży podczas imprezy powinien posiadać cenę w euro, datę produkcji, termin ważności i sposób użytkowania..
 5. Lokalizację wskazuje deutsch-polnische Projektagentur, przy czym zastrzega sobie prawo do jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
 6. Wystawca zobowiązany jest do odpowiedniej estetycznej aranżacji stoiska o charakterze bożonarodzeniowym oraz do oświetlania stanowiska.
 7. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Wystawca.
 8. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów podatkowych oraz do posiadania niezbędnych zezwoleń i licencji.
 9. Wystawcy, którzy sprzedają napoje alkoholowe, muszą uzyskać tymczasową koncesję: koszt ok. 35,00 euro w Urzędzie Miasta Poczdamu na własny koszt.
 10. Podłączenie i pobór prądu służy Wystawcom do wykorzystania tylko w godzinach handlu.
 11. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia towarów handlowych we własnym zakresie i na własny koszt.
 12. Deutsch-polnische Projektagentur nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów i stanowisk wystawców przed, w trakcie i po imprezie.
 13. Deutsch-polnische Projektagentur nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, pożarem, burzą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem, przerwą w dostawie prądu, wody oraz za inne przypadki losowe.
 14. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności organizator ma prawo odmówić dalszego udziału Wystawcy w Sternenmarkt (np. w przypadku niewłaściwego zachowania zgodnie z regulaminem).
 15. Rezygnacja z udziału w imprezie
  a) Rezygnacja z udziału w targach wymaga pisemnego powiadomienia Organizatora na adres e-mailowy post@sternenmarkt-potsdam.de, w przeciwnym razie jest nieważna.

  b) W przypadku rezygnacji z udziału w Sternenmarkt do 29.09.2024 zostaje zwrócone 50% opłaty za powierzchnię. 
  c) W przypadku rezygnacji z udziału w Sternenmarkt po dniu 29.09.2024 r. przepada prawo do zwrotu opłaty za powierzchnię (i opłaty za wynajem stoiska).

 16. Montaż stoisk odbywa się w czwartek, 28 listopada 2024 r., w godzinach 14:00 – 19:00 oraz w piątek, 29 listopada., w godzinach 7:00 – 13:30.

 17. Demontaż stoisk odbywa się w niedzielę, 1. grudnia 2024 r., po godz. 19:00. Usunięcie towarów ze stoiska oraz demontaż stoiska przed zakończeniem imprezy są zabronione. Za nieprzestrzeganie terminu rozpoczęcia demontażu wystawca zostanie obciążony opłatą dodatkową wysokości 500 Euro netto + należny podatek VAT.

Wszyscy uczestnicy rynku są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz wytycznych personelu nadzorującego. Należy przestrzegać ogólnych przepisów, w szczególności przepisów dotyczących działalności gospodarczej, regulacji dotyczących oznakowania cen, prawa żywnościowego, higieny i prawa budowlanego.

 1. Każdy ma obowiązek zachowania się na terenie placu oraz stanu swoich rzeczy w taki sposób, aby nie szkodzić, nie narażać na niebezpieczeństwo, niż to jest nieuniknione z uwagi na okoliczności.
 2. W szczególności jest zabronione:
  – Ofertowanie towarów bez posiadania stanowiska.
  – Rozpowszechnianie jakiejkolwiek formy materiałów reklamowych lub innych przedmiotów bez zezwolenia,
  – Poruszanie się, przewożenie lub parkowanie pojazdami mechanicznymi, rowerami, skuterami lub podobnymi pojazdami na terenie imprezy (za wyjątkiem wskazanych godzin).
  – Przedstawicielom właściwych urzędów administracji państwowej należy w każdym czasie umożliwić dostęp do miejsc handlowych. Wszystkie osoby działające na rynku mają obowiązek okazania tożsamości na żądanie.
  – Działalność handlowa na ternie imprezy nie jest dozwolona przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu ustalonych godzin rynkowych.

Higiena

 1. Powierzchnia rynku nie może być zanieczyszczona przez odpadki 
 2. Handlowcy są zobowiązani do:
  – Zachowania swoich stanowisk oraz sąsiadujących alejek wolnymi od śniegu i lodu podczas czasu korzystania z nich.
  – Zapewnienia, że papier i inne lekkie materiały nie są porozrzucane.
  – Umieszczania opakowań i odpadków ze swoich stanowisk, sąsiadujących alejek oraz niezajętych stanowisk sąsiadujących do pojemników (nie do istniejących koszy na śmieci) i usunięcie ich w sposób nieszkodliwy. 
  – Odpadki należy oddzielać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów, każdy handlowiec lub dostawca jest odpowiedzialny za ich usuwanie.
  – Wyposażenie, takie jak stoły sprzedażowe, wagi i inne urządzenia, musi być zawsze utrzymane w czystości.

Przepisy zdrowotne

 1. Produkty spożywcze i towary konsumpcyjne mogą być oferowane i sprzedawane tylko w czystym, świeżym i higienicznie nienaruszonym stanie.
 2. Towary wystawione na sprzedaż muszą być przechowywane w taki sposób, aby były chronione przed zabrudzeniem, owadami, warunkami atmosferycznymi i innymi niekorzystnymi wpływami. W szczególności nie wolno im stykać się z ziemią, lecz muszą być trzymane na czystych stołach lub regałach, chyba że towary są zapakowane w skrzynki, kosze lub worki itp.